پادکست فارکست اقتصادی و مالی

 • مدیریت سرمایه در گردش
 • سرمایه گذاری خطرپذیر
 • حاکمیت شرکتی
 • اوراق بدهی شرکتی
 • تکنولوژی های مالی
 • ترازنامه اقتصادی جهان
 • ترازنامه اقتصادی جهان
 • سرمایه گذاری خصوصی
 • کارکرد و چشم انداز رمزارزها
 • ادغام و تملیک: انگیزه ها و چالشها
 • شرکتهای دولتی: نقش، مخاطرات و چشم انداز
 • حقوق و پاداش مدیران ارشد
 • بدهی؛ ابزار تامین مالی
 • تامین مالی زنجیره تولیدمدیریت مالی بنگاه ، مکتب خونه