مقالات بین المللی

لینک مشاهده ی مقالات

مقالات فارسی

بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران، فصلنامه سیاستگذاری عمومی

بهزاد معماری بیرق، مسعود طالبیان، فرشاد فاطمی اردستانی


بررسی ارتباط خرید و فروش پرشدت سرمایه گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سهام ایران، مدیریت دارایی و تامین مالی

سیده الهام طباطبائی، علی ابراهیم‌نژاد، مسعود طالبیان


تخصیص درآمد و هزینه در بودجه‌ریزی عملیاتی دانشگاه‌ها، نظریه های کاربردی اقتصاد

مسعود طالبیان، ابوالفضل شفائی


بررسی نقش دعاوی حقوقی میان اپل و سامسونگ در استراتژیهای قیمت گذاری و بازاریابی دو شرکت، تحقیقات بازاریابی نوین

بهنام محمدی، مسعود طالبیان


حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی، فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران

امیرعلی مهاجرانی، علینقی مشایخی، مسعود طالبیان


شیوه های بهبود قراردادهای آتی در بورس کالای ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار

مسعود طالبیان، سعید احمدی زاد