دکترا اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان 1374

a
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان 1371 a
کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان 1366 a
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف a
زمینه های مورد علاقه : تئوری اقتصاد کلان ، اقتصاد کلان بین الملل ، اقتصاد سیاسی،اقتصاد ایران a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی

                                   دولت و رشد اقتصادی در ايران 

 اقتصاد ايران و معمای توسعه نيافتگی

 جقرافيای اقتصادی - صنعتی كشورهای منتخب جهان

 اقتصاد و عدالت اجتماعی

 مبانی اقتصاد

 استراتژی توسعه حوزه های صنعتی

 اقتصاد ايران

  تجربه توسعه صنعتی در جهان  

 استراتژی توسعه صنعتی كشور (خلاصه )

Last Updated on March 21,2011
Designed by: Mohammad Reza Mahmoudi