الهام یاوری

دانشکده مدیریت و اقتصاد - دانشگاه صنعتی شریف

e_yavari@sharif.edu