دكتر ابراهيم سوزنچي كاشاني

souzanchi@sharif.ir

دكتراي سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري

دانشگاه Sussex انگلستان

Text Box:

دروس:

 تئوری سازمان و سازماندهی

 مدیریت استراتژیک تکنولوژی

 مبانی مدیریت تکنولوژی

 نظام ملی نوآوری

علايق پژوهشي:

 فلسفه و مباني سازمان و مديريت

 مديريت، سياستگذاري و اقتصاد فناوري و نوآوري

 مباني معرفت شناختي، متدولوژي و روش تحقيق در علوم انساني

Visiting Fellow, SPRU, School of Business and Management, University of Sussex

دانشكده مديريت و اقتصاد