دکترا اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان 1374

a
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان 1371 a
کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان 1366 a
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف a
زمینه های مورد علاقه : تئوری اقتصاد کلان ، اقتصاد کلان بین الملل ، اقتصاد سیاسی،اقتصاد ایران a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 شماره اتاق
021-66022755 شماره تلفن
021-66022759 شماره فاکس
111558639,Tehran, Iran, 1459973941

شماره صندوق پستی

m.nili@sharif.edu

ایمیل

خیابان آزادی - خیابان حبیب الهی،بلوار تیموری غربی ،بعداز ایستگاه متروی شریف ، دانشکده مدیریت و اقتصاد

آدرس

 

Last Updated on March 21,2011
Designed by: Mohammad Reza Mahmoudi