سيد فرشاد فاطمي اردستاني

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد

Resume

 

سمت : معاون تحصيلات تكميلی دانشكده مديريت و اقتصاد

  دكتري اقتصاد -(University College London (2009  

 كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي - موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزي و توسعه    (1997)

 كارشناسي مهندسي برق (الكترونيك) - دانشگاه صنعتي اصفهان (1994)

آدرس پست الکترونیکی : ffatemi@sharif.edu

وب سایت : http://gsme.sharif.edu/~ffatemi

محتواي درس : اقتصاد خرد - اقتصاد خرد براي دانشجويان MBA

 تلفن مستقيم :  66049195                داخلي :  135               داخلي دانشگاه :5861

 

 

Information Acquisition and Price Discrimination

The Regulated Market for Kidneys in Iran