درخواست تغییر کلمه عبور ایمیل شریف


-  چنانچه به جز فیلد آخر که اختیاری است در هر کدام از فیلدهای دیگر اطلاعات ناقص واد نمایید ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- دقت نمایید که ایمیل آدرس غیر دانشگاهی که در اینجا وارد می نمایید درست باشد چون کلمه رمز به این آدرسی که وارد می نمایید، ایمیل خواهد شد.

- این درخواست مخصوص دانشجویان در حال تحصیل می باشد فارغ التحصیلان طبق مقررات نمی توانند ایمیل دانشجویی داشته باشند ولی می توانند با مراجعه به انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه ایمیل دائمی  با دامنه alum.sharif.edu دریافت نمایند

- فرم ذیل را تکمیل و ارسال نموده و یا اینکه مشخصات کامل ذکر شده در این فرم را به آدرس  mohseni@sharif.edu ایمیل نمایید.
 


*
نام و نام خانوادگی :


* شماره دانشجویی :


*
ایمیل غیر دانشگاهی که رمز عبور به آن ارسال می شود*
کد ملی
:


 تاریخ تولد (روز - ماه - ) :


*
نام پدر :


توضیحات در صورت لزوم  (اختیاری)
:


* این عدد  را وارد نمایید 42