مسعود طالبیان

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشگاه صنعتی شریف

masoudtalebian [at] sharif [dot] edu

 

 

تحصیلات:

-         دکترا: دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک، آمریکا

-         کارشناسی ارشد کسب و کار: دانشگاه صنعتی شریف، ایران

-         کارشناسی مهندسی صنایع: دانشگاه صنعتی شریف، ایران

 

مقالات بین المللی:

-         https://scholar.google.com/citations?user=HIABEMUAAAAJ&hl=en

 

حوزه های کاری:

-         مالی شرکتی: ارزیابی بر اساس تحلیل صورتهای مالی، بررسی ارتباط استراتژی با بودجه بندی سرمایهای، دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

-         نظریه بازی: تنظیم مقررات و سیاستگذاری رقابتی، تدوین قراردادهای بین/درون شرکتی به منظور همسویی انگیزه ها، کارگاههای نظریه بازی و بینش استراتژیک

-         مدیریت درآمد: تخمین تقاضا با استفاده از داده های فروش، نحوه تغییر قیمت و تخفیف در خرده فروشی، استراتژیهای قیمت گذاری ورود به بازار و تفاوت قیمتی

 

بعضی موضوعات پیشنهادی پایان نامه:

 

راهنمایی درخواست توصیه نامه: