صفحه نخست
زندگينامه
 
دروس
 
مقالات فارسي
 
مقالات انگليسي
 
فعاليت هاي علمي تخصصي
 
سمت هاي علمي و دانشگاهي
 
سمت هاي  اجرايي و مشاوره اي
 
فعاليت هاي  آموزشي و تحقيقاتي
 
عضويت انجمن هاي علمي
 
تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت های اجرایی و مشاوره ای

- سال 1358: مسئول دانشکده سیستمهای تکنولوژی و اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان

- سال 1358: سرپرست گروه مهندسی صنایع دانشکده سیستمهای تکنولوژی و اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان

- سال 1358: معاون مالی و اداری دانشگاه صنعتی اصفهان

- سال 1359: سرپرست مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان اصفهان

- سال 1359: عضو هیئت مدیره بانک استان اصفهان

- سال 1359: رئیس هیئت مدیره سیمان سپاهان

- سال 1359: مسئول اداره طرح و بررسیها و مشارکت و سرمایه گذاری بانک استان اصفهان

- سال 1363- 1360: مشاور سازمان برنامه و بودجه

- سال 1364 - 1362: سرپرست دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

- سال 1362: مشاور وزیر مسکن در امور برنامه ریزی

- سال 1363: مشاور وزیر صنایع سنگین  در امور طرح و برنامه

- سال 1364: مشاور وزیر نیرو در امور برنامه ریزی

- سال 1373- 1368: رئیس و پایه گذار موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه

- سال 1377- 1375 مشاور سیتم شرکت High Performance Systems McKinsey در آمریکا

- سال 1376- 1375 مشاور شرکت High Performance Systems McKinsey در آمریکا

- سال 1390- 1376 استاد دانشگاه صنعتی شریف

- سال 1378- 1376: عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی

- سال 1382- 1378: رئیس و پایه گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

- سال 1390- 1381: دبیر کل انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

- سال 1390- 1385: عضو هیئت مدیره شرکت کیسون

- سال 1387- 1386: مدیر عامل شرکت راهبران پتروشیمی

- سال ..... - 1387: عضو هیئت موسس مدرسه عالی مدیریت ایرانیان