صفحه نخست
زندگينامه
 
دروس
 
مقالات فارسي
 
مقالات انگليسي
 
فعاليت هاي علمي تخصصي
 
سمت هاي علمي و دانشگاهي
 
سمت هاي  اجرايي و مشاوره اي
 
فعاليت هاي  آموزشي و تحقيقاتي
 
عضويت انجمن هاي علمي
 
تماس

 

سمت های علمی و دانشگاهی

 - سال 1357: دانشیار تحقیقاتی دانشکده مدیریت دردانشگاهMIT آمریکا

- سال 1364-1357: استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

- سال 1376- 1365: دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

- سال 1367-1366: استاد مدعو در دانشگاه نیویورک آمریکا در آلبانی

- سال ....- 1376: استاد دانشگاه صنعتی شریف

- سال 1375- 1374: محقق مدعو در دانشگاهMIT