بسم الله الرحمن الرحيم

بمنظورگسترش تبادل افكار و نظرات با ساير دانشگاههاي كشور و اساتيد و پژوهشگران خارج از كشور در حوزه علم مديريت، دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف مجموعه سمينارهاي مديريت را برگزارمي نمايد.  از كليه علاقمندان به ارائه تحقيقات و پژوهش هاي خود در رشته مديريت تقاضامي شود كه فرم زير را تكميل نمايند تا بعد از بررسي نسبت به برنامه ريزي سمينارها اقدام گردد.  اميدواريم كه ارائه اين سمينارها گامي در جهت پيشبرد علم مديريت و ارتقاء ارتباطات بين پژوهشگران علاقمند به مسائل مديريتي باشد.

با تشكر

 احمد شربت اوغلي – دبير اجرائي سمينارها

18 ارديبهشت ماه

 

خانه

فرم 

برنامه هاي آتي