اسامی فارغ التحصیلان  ورودی83

نام نام خانوادگی

ردیف

مهدی الوندی 1
رضا انصاری 2
امیر اکبری 3
محمدهادی بدو 4
سجاد بنابی 5
نیما بهره دار 6
مصطفی بهشتی سرشت 7
جعفر پشامی 8
کیوان پیش قدم قائنی 9
رضا حاجی خانی 10
مهدی حسین زاده اردکانی 11
مریم حمیدی صفا 12
ارمین خاتون ابادی 13
احسان درایتی 14
محمدامین زرگرزاده 15
محمدشهاب سنیسل بچاری 16
گلچهره سهراب 17
مهران شکوهی 18
مریم عطائی 19
آنا عطائیان 20
سوزان عیسی زاده 21
علیرضا فرج نیا 22
محمد فرجود 23
احمدعلی فرهودی 24
کیانوش قدیمی 25
امینه محمودزاده احمدی 26
میرعمادالدین مدیرزاده تهرانی 27
سیدحسن معنوی 28
کاوه مقدم 29
سارا ملکان 30
هانیه موسوی 31
داود میرجلالیه شیرازی 32
نگار میرفخرائی 33
مهدی ناصری 34
حسین نراقی 35
نوید نیکخواه 36
روزا هندیجانی 37
سهیل هوشنگی 38
احسان کریمی قدوسی 39
حامد مرتضی زاده جاغرق 40
مریم گیاهی 41
ترانه عرفانیان عظیم زاده 42
باقر صمدی گمچی 43
راضیه زاهدی 44
علی اکبر عباسی 45
سروش قاضی کلهرودی 46
محبوبه اصغری 47
میرمصدق شایگان سالک 48