بسم الله الرحمن الرحیم

Sharif Mail Logo

مقالات منتشر شده

رکود تورمی 1391-1392 در ایران: روش حسابداری چرخه‌های تجاری، 2015، به همراه محمد حسین رحمتی و علی کریمی‌راد، مطالعات اقتصادی

حسابداری چرخه‌های تجاری در ایران، 2014، به همراه محمد حسین رحمتی، مسعود جباری و علی کریمی‌راد، برنامه ریزی و بودجه

نرخ گذر ارز در ایران، 2015، به همراه سجاد ابراهیمی، مطالعات اقتصادی

 

مقالات کاری

 طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پایه برای اقتصاد کلان ایران، 2015، به همراه مهران ابراهیمیان

حقایق آماری صادرکنندگان ایرانی، 2014، به همراه مصطفی حیدری، مقاله کاری

کمبود نقدینگی، رقابت برای سپرده و سیاست‌های بانک مرکزی، 2016، به همراه امینه محمودزاده و امیرعباس سالارکیا

ردیابی فراز و فرود شاخص‌های فعالیت بخش واقعی در تاثیرپذیری از بخش مالی، 2016، به همراه امینه محمودزاده و علی کریمی‌راد

اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی بر اساس اطلاعات شرکت‌های بورسی، 2016، به همراه امینه محمودزاده و سجاد ابراهیمی

تحلیل تعادل عمومی تنگنای اعتباری، 2016، به همراه امینه محمودزاده، نوید رئیسی و سیدشمیم طاهری

توزیع رشد درآمد سرانه در استانهای ایران و بررسی اثرات آنها بریکدیگر، 2014، به همراه علی آسیابر قشنگ و سید مهدی برکچیان

تأثیر شباهت الگوی تجارت بر همزمانی چرخه‌های تجاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، 2014، به همراه عاطفه حسینی و سید مهدی برکچیان

پایداری تابع تقاضای پول در ایران، 1394، به همراه مجید عینیان و رامین مجاب، مقاله کاری، MBRI.

 

مقالات سیاستی

تبیین وضع موجود نظام بانکی، 1395، به همراه امینه محمودزاده

برنامه مقدماتی اصلاح نظام بانکی، 1395، به همراه امینه محمودزاده

 سه‌گانه ناممکن: تولید، تورم و مطالبات معوق بانکی، 1394، به همراه فرهاد نیلی، امینه محمودزاده و مهران ابراهیمیان، فصل از کتاب چالشهای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار در اقتصاد ایران

الزامات ساختاری-نهادی تحقق تورم تک رقمی پایدار، 1394، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، فصل از کتاب چالشهای دستیابی به تورم تک رقمی پایدار در اقتصاد ایران

الزامات سیاستی و نهادی دستیابی به تورم تک رقمی، 1393، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، فصل از کتاب اقتصاد ایران

حسابداری چرخه‌های تجاری در ایران، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی، مسعود جباری و علی کریمی‌راد، فصل از کتاب اقتصاد ایران

نظمهای آماری اقتصاد کلان ایران، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی و فاطمه نجفی، فصل از کتاب چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی

رکود تورمی و الزامات خروج، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی، فصل از کتاب چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی

 

کنفرانسها

اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی بر اساس اطلاعات شرکت‌های بورسی، 1395، به همراه امینه محمودزاده و سجاد ابراهیمی، همایش 26 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

تحلیل تعادل عمومی تنگنای اعتباری، 1395، به همراه امینه محمودزاده، نوید رئیسی و سیدشمیم طاهری، همایش 26 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

سه‌گانه ناممکن در نظام بانکی، 1394، 12 امین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران

سه‌گانه ناممکن: تولید، تورم و مطالبات معوق بانکی، 1394، به همراه فرهاد نیلی، امینه محمودزاده و مهران ابراهیمیان، همایش 25 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

الزامات ساختاری-نهادی تحقق تورم تک رقمی پایدار، 1394، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، همایش 25 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

الزامات سیاستی و نهادی دستیابی به تورم تک رقمی، 1393، به همراه علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، ، اولین همایش اقتصاد ایران، مؤسسته عالی آموزش و پژوهش

حسابداری چرخه های تجاری: رکود تورمی در ایران، 1393، اولین همایش اقتصاد ایران، مؤسسته عالی آموزش و پژوهش

رکود تورمی و الزامات خروج، 1393، به همراه محمد حسین رحمتی، همایش 24 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

پیش بینی شرطی تورم در ایران در قالب یک مدل SVAR، 1393، به همراه سعید بیات و هومن کرمی، همایش 24 ام سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

 

Home

CV

Research

Farsi Papers

Teaching

Schedule

Seminars