Filter by type:

Sort by year:

فناوري پيل سوختي و هيدروژن: اولويت ها و استراتژي توسعه در کشور

Book/Book Chapter
محمد رضا آراستي ، ناصر باقري مقدم
انتشارات علم و ادب

To Be Completed…

ارائه مدلي جامع براي انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژي

Journals - Persian
محمد رضا آراستي ، محمد مدرس يزدي ، مهدي دلاوري
فصل نامه شريف - پ

چکیده

مقايسه تحليلي پيل سوختي با ساير تكنولوژي‌هاي مورد استفاده در صنعت خودرو

Journals - Persian
محمد رضا آراستي ، همايون معدل
فصل نامه شريف - پ

چکیده

استفاده بهينه از منابع تجديدناپذير و حفظ محيط‌زيست از جمله چالش‌هاي مهمي است كه امروزه بشر با آن مواجه است. تكنولوژي پيل سوختي با ويژگي‌هاي منحصر بفرد دركاهش آلودگي و كاربرد وسيع در صنايع مختلف، مي‌رود تا به عنوان يكي از راه‌حل‌هاي اساسي در ارتباط با چالش فوق مطرح شود. يكي از كاربردهاي مهم تكنولوژي پيل سوختي در صنعت خودرو است. اين تكنولوژي مي‌تواند جايگزين تكنولوژي‌هاي فعلي مورد استفاده در موتور خودروها شده و در عين كاهش آلودگي، راندمان مصرف سوخت را به نحو چشمگيري افزايش دهد با توجه به نقش صنعت خودرو در اقتصاد ايران و لزوم پيوستن آن به تجارت جهاني، مشكل آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ كشور و لزوم استفاده بهينه از ذخاير نفتي و حفظ آن براي نسل‌هاي آينده، استفاده از تكنولوژي‌هاي برتر در اين صنعت ضروري بنظر مي‌رسد. مقاله حاضر نتيجه يك بررسي علمي است كه در آن تكنولوژي پيل سوختي با تكنولوژي‌هاي رقيب آن در يك دورنماي10ساله صنعت خودروي كشور مقايسه شده است. در اين استفاده شده است Analytical Hierarchy Process (AHP) مقايسه از يك روش تجزيه و تحليل چند معياره بنام.

ارتباط ميان راهبرد فناوري و راهبرد کلان در سطح شركتهاي داراي كسب و كار متنوع

Journals - Persian
محمد رضا آراستي ، مهدي خالقي ، جواد نوري
فصلنامه سياست علم و فناوري

چکیده

شناسايي عوامل موثر بر ظرفيت نوآوري بنگاه‌هاي اقتصادي مطالعه موردي شركت‌هاي اتوماسيون صنعتي ايران

Journals - Persian
محمد رضا آراستي ، آزيتا کرمي پور ، سيد بابک قريشي
فصلنامه علوم مديريت ايران

چکیده

اين مقاله به موضوع ظرفيت نوآوري و نحوه اندازه­گيري آن در بنگاه­هاي اقتصادي مي­پردازد. ظرفيت نوآوري، توان بالقوه يک بنگاه/کشور در انجام فعاليت­هاي نوآورانه است كه از آن جمله مي­توان به معرفي و عرضه محصولات و خدمات جديد، رويه‌ها و فرايندهاي نو و يا ايده‌هاي جديد در رابطه با سازمان اشاره كرد. در اين مقاله مفهوم ظرفيت نوآوري و ديگر مفاهيم مرتبط با آن تبيين شده و معيارها و مدل­هاي ارزيابي ظرفيت نوآوري مورد بررسي قرار گرفته است. از ميان مدل­هاي موجود، مدل نظري ارائه شده توسط مورل و بولي (محققين فرانسوي)، انتخاب و توسعه داده شده است. همچنين ابزاري (يک پرسشنامه) براي ارزيابي ظرفيت نوآوري در سطح بنگاه­هاي اقتصادي، بر مبناي اين مدل طراحي و به هدف اعتبارسنجي سازه­اي، در ميان 108 شرکت اتوماسيون صنعتي ايران توزيع شده و مورد آزمايش قرار گرفته است. نتايج حاصل از تحليل عاملي اکتشافي, پايايي و روايي پرسشنامه را مورد تاييد قرار داده و به علاوه امکان بکارگيري آن را در شرايط کسب و کار ايران نشان مي­دهد. دستاورد ديگر تحقيق، ارائه يک دسته­بندي اوليه از عوامل شکل­دهنده ظرفيت نوآوري است که در قالب پنج شاخصه کلي تقسيم مي­شوند: “ايجاد فضاي کاري مناسب از طريق رهبري فعاليت­هاي نوآوري”، “رويه­مند بودن فرايندها و ارتباطات درون و برون سازماني”، “مديريت استراتژيک دانش”، “جمع­آوري و توليد ايده­هاي نو” و “مديريت منابع انساني بر محور نوآوري”. اين عوامل به همراه پرسشنامه تاييد شده مي­تواند مبناي تحقيقات بعدي را تشکيل دهد.

طبقه‌بندي مدل‌هاي تدوين استراتژي تكنولوژي مبتني بر يك رويكرد فرآيندي

Journals - Persian
محمد رضا آراستي ، محمد پاک نيت
فصلنامه سياست علم و فناوري

چکیده

A qualitative investigation of career orientations of a sample of Iranian software engineers

Journals - English
Babak Alavi ,Shora Moteabed , Mohammad R. Arasti
Scientia Iranica

Abstract

This study investigates different types of career orientations of a sample of Iranian software engineers and antecedents of these orientations. A qualitative study was conducted in seven Iranian small to large sized companies where forty nine software engineers were interviewed. Using the thematic analysis technique, technical, managerial, entrepreneurial, project based, and hybrid orientations were identified. For some orientations, several sub-orientations were also identified. In addition, the results propose some antecedents of career orientation mainly based on the engineers’ needs, competencies, and values that may be moderated by some external factors including organizational and national level phenomena.

شناسايي عوامل کليدي موفقيت در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران

Journals - Persian
مهدي شيخ زاده ، محمد رضا آراستي ، روزبه کتب زاده
فصلنامه علوم مديريت ايران

چکیده

Identifying key success factors in upstream sector of oil and gas industry in Iran

Journals - English
Mehdi Sheikhzadeh , Mohammad Reza Arasti , Rouzbeh Kotobzadeh
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT

Abstract

In  today’s  global  economy,  to  remain  competitive,  firms  often  concentrate  and  excel  at  only  a  few factors as primary determinants of success, known as key success factors (KSF). KSF are specific to industry, sector of an industry, and geography. As such, scope of our study is about identifying KSF of the upstream sector of oil and gas industry, due toglobal attentions to limited natural resources and importance of efficiency in the oil and gas value chain. Furthermore, we considered the case of Iran as one of the oil and gas suppliers in the Middle East. In this research, we employed a hybrid approach to identify KSF. Specifically, we tried to identify KSF based upon perception of managers and experts in the industry at the same time that we investigated the competencies of successful firms in the industry. Among  other  findings,  results  indicate  that  top  three  KSF  are:  competency  of  human  resources, sufficiency of financial resources and adequacy of  technological capabilities. The results of this study have been also contrasted to the findings of Fries and Baumgartner (2008). Findings of this explorative study provide a basis to propose some hypothesis which could be subject of the further research.

توسعه مدلي براي برنامه ريزي تكنولوژي در سطح صنعت

Journals - Persian
مصطفي رضوي ، محمد رضا آراستي ، احمد جعفرنژاد ، نيما مختارزاده
نشريه مديريت صنعتي - دانشگاه تهران

چکیده

همراستايي راهبرد فناوري با راهبرد كلان در شركتهاي با كسب و كارهاي متنوع: مطالعه موردي گروه صنعتي ايران خودرو

Journals - Persian
محمد رضا آراستي ، جواد نوري ، مهدي خالقي ، مرضيه رستمي
فصلنامه سياست علم و فناوري

چکیده

انتقال بين سازماني دانش مديريت پروژه، كليد نوآوري در سازمانهاي پروژه محور

Journals - Persian
مجتبي عزيزي ، محمد حسين صبحيه ، محمد رضا آراستي ، امير البدوي
فصلنامه نوآوري و ارزش آفريني

چکیده

رويکردي فرايندي به برنامه ريزي تکنولوژي در سطح فرابنگاهي

Journals - Persian
نيما مختارزاده ، محمد رضا آراستي ، مصطفي رضوي ، احمد جعفرنژاد
نشريه مديريت صنعتي - دانشگاه تهران

چکیده

ارائه مدل يکپارچه تدوين استراتژي تکنولوژي مبتني بر رويکرد موقعيت يابي

Journals - Persian
محمد رضا آراستي ، نيما مختارزاده ، امير خانلري
فصلنامه چشم انداز مديريت صنعتي

چکیده

فرايند شکست شبکه هاي نوآوري: رويکرد پايه دانش

Journals - Persian
هادی نیلفروشان ، محمدرضا آراستی
فصلنامه سياست علم و فناوري

چکیده

مدّعای این مقاله آن است که شکست شبکه­های نوآوری می­تواند متاثر از نوع دانشی باشد که مبنای فعالیت­های نوآورانه در آن شبکه است. اجزاء و عناصر مختلفی از شبکه­های نوآوری،نظیر پیکربندی جغرافیایی شبکه­ها، ساختار، بازیگران کلیدی و نوع روابط اعضاء،تحت تاثیر ویژگی­های پایه دانش فعالیت­های نوآورانه آن شبکه قرار دارند. مقاله پیش رو ضمن طرح یک بحث مفهومی پیرامون شکست شبکه­های نوآوری، رابطه بین پایه دانش و شکست شبکه­های نوآوری را از خلال تحلیل داده­های تجربی در مورد شبکه­های با پایه دانش ترکیبی در صنعت نفت و گاز مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار داده است. داده­های تجربی این مقاله با استفاده از مورد کاوی چهار شبکه نوآوری در صنعت نفت و گاز ایران بدست آمده است که دو تای آنها موفق بوده و دوتای آنها شکست خورده­اند.یافته­های این مقاله نشان می­دهند که در شبکه­های با پایه دانش ترکیبی، هرقدر استفاده از محققان دانشگاهی بیشتر باشد، ساختار شبکه غیرمتمرکزتر باشد، ارتباطات غیر رسمی در شبکه کمتر باشد و مدیریت مخاطرات باز و کنترل نشده تر باشد، احتمال بروز پدیده شکست در شبکه بیشتر است.

بررسي عوامل مؤثر در تنوع سبد كسب وكار مبتني بر توانمنديهاي تکنولوژيک: موردكاوي شرکت تام ايرانخودرو

Journals - Persian
محمد رضا آراستی ، جواد نوری ، سیاوش ملکی فر
فصلنامه مديريت توسعه فناوري

چکیده

Linking Business Strategy to Technology Strategies: A Prerequisite to the R&D Priorities Determination

Journals - English
Michel VERNET , Mohammad Reza ARASTI
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT

Abstract

Choice of priorities in technology development is an important prerequisite to any R&D program (including R&D collaboration). The strategic management of technology is described as an approach which helps to link business strategy to technology strategy, and allows then to rank R&D subjects priorities in coherence with firm overall strategy. Some strategy analysis models are assessed to show how this problem is incorporated and dealt with in the management literature. Then, the need of an integrated approach is pointed out, and an analytical method is developed to help firms in selecting their priorities in technology development and the way of investment on them. Finally, the usefulness of the proposed method is illustrated through its application to a French company.

Use of technology mapping in identification of fuel cell sub-technologies

Journals - English
Mohammad R. Arasti , Nasser Bagheri Moghaddam
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY

Abstract

Technology Identification involves developing a list of technologies which are, or may be, incorporated into products or processes. After  reviewing Technology Assessment, Technology Strategy, Management of Technology and New Product Development in literature, four methods of Technology Identification are investigated: Value Chain of Technologies, Process-based Approach, Quality Function Deployment and Technology Mapping. A model facilitating decision making process is then proposed by which the most appropriate method to be employed is identified. The proposed model is examined in specific case of fuel cell technologies while preparing the Fuel cell Development Strategic Plan of Iran. Specifically, by using Delphi technique based on expert opinion, a map of 198 fuel cell sub-technologies is devised and five technology categories are identified: Stack Component, Fuel Processing, Sub-systems, Simulation and Design and Interface Technologies for Transportation, Stationary and Portable Applications. Fitness of selected method (Technology Mapping) was attested by experts who were  involved in the process of identification; although the validity and reliability of proposed model rest to be tested by using it in other cases in different contexts.

Evolutionary learning methodology: A case study of R&D strategy development

Journals - English
Soheil Hooshangi , Mohammad R. Arasti , David A. Hounshell , Sarah Sahebzamani
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE

Abstract

This article concerns the notion of methodology in strategic management of R&D/technology. Though development of new tools and methods has received much attention during the recent decades, attention to understanding methodologies has remained disproportionally low. In this study we distinguish two methodologies that are used in strategic management of R&D/technology: planning methodology and evolutionary  learning methodology. We mainly focus on defining and describing the origins, nature, and characteristics of the latter. We propose a framework for methodology selection by investigating context, content, and process factors. Using this framework, we provide supportive evidence for appropriateness of evolutionary learning methodology to develop a robust R&D strategy for Iran’s power industry. We then describe the details of operationalizing the methodology for the Iranian power industry. This study is particularly focused on delineating how evolutionary learning methodology can be applied as an effective framework to improve the formation method and content of R&D strategy. We conclude that methodological knowledge can provide a powerful lens with which to understand performance of methods, and we suggest that evolutionary learning methodology is particularly appropriate for the following situations: when the environment is uncertain or fast changing, when there exist many stakeholders with conflicting interests, and when a method needs to be applied in a context other than the one for which it was initially developed.

Developing a model for integrating decisions in technology roadmapping by fuzzy PROMETHEE

Journals - English
Sepehr Ghazinoory , Maryam Daneshmand , Mohammad Reza Arasti
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS

Abstract

Roadmapping, a tool of strategic planning, visualize where and how an organization will be in the future. Visualization of strategic programs assists people in the organization to understand the strategy which is a key for implementing strategy successfully. A generic roadmap is included of three main layers such as; market, product and technology. Decision making in each layer are done separately because of the nature of each layer. Therefore, decisions in roadmapping can be done with different tools. Whiles, decisions in each layer of the roadmap cannot be done without considering the upper or lower layer decisions. In this study we propose Fuzzy PROMETHEE method for integrating decisions in roadmapping. In this method, alternatives are in terms of ordered triple (technology, product, market) which are determined by analyzing each of related layer by considering other layers. Some criteria have been recognized by analyzing the strategies as well. Decisions across the layers of the roadmap are modeled in PROMETHEE approach during the roadmapping process. The input data are in terms of linguistic terms. So, we have considered a revised Fuzzy PROMETHEE method. This paper addresses integrated decision making applicability for wind turbine in roadmapping process as a real case.

شناسايي تکنولوژي هاي استراتژيک صنعت برق ايران در حوزه انتقال نيرو

Conferences - Persian
محمدرضا آراستی ، زهره بشارتی راد
هفدهمين کنفرانس بين الملي برق

چكيده

 مقاله حاضر به شناسايي تكنولوژي‌هاي استراتژيك حوزه انتقال نيرو در صنعت برق ايران مي‌پردازد. تكنولوژي‌هاي استراتژيك، تكنولوژي‌هايي هستند كه بيشترين نقش را در تحقق اهداف استراتژيك ايفاء مي‌كنند و بهترين كانديدا براي سرمايه‌گذاري هستند. در شناسايي اين تكنولوژي‌ها از يك رويكرد فرآيندي استفاده شده است. ضمن معرفي مفهوم فرآيند و رويكرد فرآيندي، سه قدم اساسي طي شده براي شناسايي تكنولوژي‌هاي استراتژيك حوزه انتقال تشريح مي‌گردد. اين قدم‌ها عبارتند از : شناسايي فرآيندهاي حوزه انتقال، ارزيابي اثر فرآيندها بر اهداف استراتژيك حوزه انتقال و انتخاب فرآيندهاي كليدي اين حوزه و بالاخره شناسايي تكنولوژي‌هاي متعلق به فرآيندهاي كليدي. بر اساس رويكرد پيشنهادي، ليستي از 27 تكنولوژي استراتژيك ارائه مي‌شود كه اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري آينده صنعت را در حوزه انتقال براي يك افق 15 ساله تشكيل مي‌دهند.

تبيين اهداف استراتژيک و تعيين فرآيندهاي کليدي در نيروگاههاي حرارتي

Conferences - Persian
محمدرضا آراستی ، زهره بشارتی راد ، بتول خان محمدی
هفدهمين كنفرانس بين‌المللي برق

چکیده

تبيين اهداف استراتژيک و تعيين فرآيندهاي کليدي در حوزه مخابرات و ديسپاچينگ صنعت برق ايران

Conferences - Persian
محمدرضا آراستی ، زهره بشارتی راد ، سمیه علیزاده
هفدهمين کنفرانس بين الملي برق

چکیده

شناسايي موانع اجراي موفق استراتژي در يک شرکت نرم افزاري ايراني

Conferences - Persian
سعید شکری ، محمدرضا آراستی ، بابک علوی
هشتمين کنفرانس بين المللي مديريت

چکیده

نقشه راه، ابزاري در خدمت سياستگذاري و برنامه ريزي يکپارچه در سطح صنعت مطالعه موردي نقشه راه تکنولوژي صنعت گاز ايران در افق 1404

Conferences - Persian
محمد رضا آراستی ، مهشید غفارزادگان ، صادق پیمان خواه
نهمين كنفرانس انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

چکیده

تخصيص بهينه و استفاده مطلوب از منابع، يكي از مهمترین و اساسی ترین اهداف یک فرایند برنامه­ریزی محسوب مي‌شود. تعيين استراتژي‌هاي تكنولوژي در يك صنعت/کشور نوعي اولويت‌گذاري در زمينه توسعه تكنولوژي در آن صنعت/کشور به حساب مي‌آيد و از این جهت بسیار حائز اهمیت است. از سویی دیگر از آنجا که یک صنعت متشکل از بخش های کارکردی و وظیفه­ای متنوعی است، همچنانکه تعيين اولويت‌هاي توسعه تكنولوژي در هریک از این بخش­ها به صورت مجزا اهمیت دارد، نگاه یکپارچه به تمامی بخش­های صنعت، غیرقابل اجتناب است. به عبارت دیگر می­توان گفت، مسئله اولویت دهی و برنامه ریزی هنگامی که در یک صنعت به عنوان یک کل مطرح می­شود از پیچیدگی­های خاص خود برخوردار است. بدین معنا که لزوما مجموع سبدهای بهینه در بخش­های وظیفه­ای ، انتخاب بهینه برای کل صنعت نیست؛ خصوصا هنگامی که به لحاظ محدوديت منابع، صنعت قادر به سرمايه‌گذاري گسترده در امر توسعه تكنولوژي نيست. در این مقاله این مساله به صورتی کاربردی و همراه با ارائه مورد « نقشه راه تکنولوژی در صنعت گاز ایران در افق 1404»، تشریح شده و چارچوبی مبتنی بر ابزار نقشه­راه برای تعیین اهداف و اولویت­های توسعه تکنولوژی به صورت یکپارچه در صنعت ارائه می­شود. نظر به اینکه برنامه­ریزی تکنولوژی در سطح صنعت متاثر از شرایط خاص آن صنعت است، لذا سعی شده است که مدل پیشنهادی منطبق با شرایط صنعت گاز ایران ارائه شود. این مدل از طریق بکارگیری گسترده آن در سطح صنعت، اعتبارسنجی شده است.

تدوين اهداف و اولويت هاي توسعه تکنولوژي در صنعت گاز ايران مبتني بر نقشه راه تکنولوژي

Conferences - Persian
محمد رضا آراستی ، مهشید غفارزادگان ، صادق پیمان خواه
هشتمين كنفرانس بين‌المللي مديريت

چکیده

يكي از هدف‌هاي اساسي كه معمولاً در اولويت‌بندي فعاليت‌ها، پروژه­ها و غیره دنبال مي‌شود، تخصيص بهينه و استفاده مطلوب از منابع است. تعيين استراتژي‌هاي تكنولوژي در يك صنعت/کشور نوعي اولويت‌گذاري در زمينه توسعه تكنولوژي در آن صنعت/کشور به حساب مي‌آيد. تعيين اولويت‌هاي توسعه تكنولوژي براي تمام كشورها مهم است. اما اين مسئله براي كشورهاي كمتر توسعه يافته و يا در حال توسعه -كه به لحاظ محدوديت منابع قادر به سرمايه‌گذاري گسترده در امر توسعه تكنولوژي نيستند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در این مقاله مدلی مبتنی بر نقشه­راه تکنولوژی برای تعیین اهداف و اولویت­های توسعه تکنولوژی در صنعت گاز ایران ارائه می­شود. نظر به اینکه برنامه­ریزی تکنولوژی در سطح صنعت متاثر از شرایط خاص آن صنعت است، لذا سعی شده است که مدل پیشنهادی منطبق با شرایط صنعت گاز ایران ارائه شود. این مدل از طریق بکارگیری گسترده آن در سطح صنعت، اعتبارسنجی شده است.

تحلیل سلسله مراتبی جذابیت تکنولوژی های تولید پراکنده انرژی الکتریکی در کشور

Conferences - Persian
حنیف راست گفتار ، محمود فتوحی ، محمدرضا آراستی
ICEE2007

چکیده

(بررسی موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در سازمانهای ایرانی (مورد کاوی

Conferences - Persian
بیتا یزدانی ، بهروز ارباب شیرانی ، محمدرضا آراستی ، محمد تقي عيسايي
5th Intl. Management Conference

چکیده

سازمانها در حال حاضر به چگونگي انتقال دانش کارکنان در گستره سازمان بسيار اهميت مي دهند. فشار براي انتقال دانش در سازمانها افزايش يافته است. شايد بتوان دليل اصلي آنرا تلاش سازمانها براي دست يابي به افراد متخصصي دانست كه مي توانند دانشهاي جديد را در مواقع مورد نيازكسب نمايند. فرایند انتقال دانش می تواند بین دو سازمان و یا بخش های داخلی یک سازمان انجام شود. در صورتیکه سازمان بتواند زیر ساختهای لازم برای انتقال دانش بین واحدهای سازمانی را فراهم نماید تا حد زیادی زمینه را برای جذب دانش بیرون از سازمان نیز فراهم آورده است. در این مقاله به آسیب شناسی انتقال و به اشتراک گذاری دانش در داخل یک سازمان ایرانی پرداخته شده است. شناسایی موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در سازمانهای ایرانی می تواند اولین گام برای حل آن موانع باشد و به ایجاد زیرساختی برای حرکت به سوی سازمانهای یادگیرنده کمک زیادی نماید. در مقاله حاضر موانع شناسايي شده در داخل سازمان جهت تجزيه و تحليل دقيق تر در قالب يک مدل پيشنهادي به گروه های اصلی و فرعی دسته بندي می شوند. دسته های اصلی عبارتند از موانع فرستنده، موانع گیرنده و موانع سازمانی. در داخل این دسته های اصلی موانع دیگری در قالب گروه های فرعی طبقه بندی خواهند شد. با توجه به هدف اصلي مقاله که يافتن موانع انتقال و به اشتراک گذاري دانش در داخل سازمانهاي ايراني ميباشد، در چارچوب مدل پیشنهاد شده پرسشنامه ايي طراحي گرديده است تا به وسيله آن بتوان مدل ارائه شده را در يک شرکت قطعه سازي تست نمود. با تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده از پرسشنامه، درجه اهمیت هر یک از موانع در گروه های اصلی و فرعی تعریف شده مشخص خواهند گردید. همچنین مصداق داشتن یا نداشتن هر یک از این موانع در سازمان مورد مطالعه مشخص خواهد گردید.

The Linkage of Technology Strategy and Overall Strategy of Multi -Business Diversified Groups

Confrerences - English
Mohammad R. Arasti , Mahdi Khaleghi , Javad Noori
PICMET’10

Abstract

This article deals with technology strategy and its linkage with overall strategy at multi-business, diversified groups. In the last two decades, the alignment of technology and business strategy has been one of the important research fields in strategy and technology management scopes. These researchs has been concentrated on single companies through which different frameworks, models & decision support tools have been developed and widely utilized by industries. Although multi-business and diversified groups play an important role in global and national economics and need a comprehensive and overall plan for the management of their diversified technological assets, there are few researchs focused on corporate level technology strategy.The aim of this paper is to introduce a preliminary framework, based on literature review with a deductive approach and content analysis method. For this purpose, more than 100 references from different fields such as MOT (especially related to technology strategy), Corporate Strategy and Corporate management (especially related to Parenting and diversification strategy) have been reviewed and analyzed. This study show that the concept of technology strategy at the corporate level has been aknowledged by many scholars in the field of strategy and technology management. The necessity of its linkage with corporate strategy has been also emphasized. By reviewing the references, we have clarified the elements of technology strategy at the corporate level and its linkage with corporate strategy. A conceptual framework is then proposed which can be used as a basic for further researches.

People Capability of Project Based Organizations in Undertaking CoPS

Confrerences - English
Mojtaba Azizi , Mohammad Javad Sheykh , Mohammad Reza Arasti , Mohammad Hosein Sobhiyah
International Project Management Association Conference

Abstract

 Complex product systems (CoPS) are high cost, engineering-intensive products, systems, networks and constructs. They are business to business capital goods which form the backbone of modern economy and society. CoPS are now treated as a distinctive research and analysis category. Project based organizations (PBOs) require a variety of distinctive people capabilities to handle different types of CoPS which are not addressed properly in current studies. This paper provides a wide-ranging review on current research interests and explores further research potentials on people capability in aligning PBOs more closely to CoPS-type projects. Furthermore we discern two different concepts used for people capability in current CoPS studies. Implications for some major shortcomings of research in the field of people capability in CoPS type projects and some avenues for future studies are also discussed.

The integration of QFD Technique and Value Engineering and its Applying in a Healthcare Center

Confrerences - English
K. Yegenegi , M. Arasti , M. Mousakhani
International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

Abstract

This  paper  deals  with  the  integration  of  QFD  and  VE  in  the  product  planning  process.  QFD  improves  the service/product  performance  based  on  the  customer’s  requirements,  whereas  VE  focuses  on  the  reduction  of service/product costs without lowering its quality or performance. The integration of QFD and VE together leads to the reduction of costs and improvements of service/product or performance. In this paper first a conceptual model of integration of these two techniques is provided and then the implementation procedures are explained, and finally the results obtained from the implementation of it in a healthcare center are discussed.

Identifying Key Success Factors in Upstream Sector of Oil and Gas Industry in Iran

Confrerences - English
Mehdi Sheikhzadeh , Mohammad Reza Arasti , Rouzbeh Kotobzadeh
14th International Business Research Conference

Abstract

In today’s global economy, to remain competitive, firms often concentrate and excel at only a few factors as primary determinants of success, known as Key Success Factors (KSF). KSF are specific to industry, sector of an industry, and geography. As such, scope of our study is about identifying KSF of oil and gas industry, which plays a critical role in driving the global economy. Also, we focus on the upstream sector of that industry due to global attentions to limited natural resources and importance of efficiency in exploration and production in the oil and gas value chain. Furthermore, we consider the case of Iran – as one of the oil and gas suppliers in the geopolitical region of the Middle East.

In this research, we employed a hybrid approach to identify KSF. Specifically, we tried to identify KSF based upon perception of managers and experts in the industry at the same time that we investigated the competencies of successful firms in the industry. In this endeavor, we have benefited from theoretical framework provided by Fries and Baumgartner (2008); KSF of petroleum exploration and production companies at the international level.

Among other findings, results indicate that top three KSF are: competency of human resources, sufficiency of financial resources, and adequacy of technological capabilities. The results of this study have been also contrasted to the findings of Fries and Baumgartner. Findings of this explorative study provide a basis to propose some hypothesis which could be subject of the further research.

Critical Success Factors of Technological Alliances in Complex Product and Systems (CoPS)

Confrerences - English
H. Arbabi , M. Kefayatmand , M. Arasti
4th EuroMed Conference of the Academy of Business (EMAB)

Abstract

Strategic alliances refer to inter firm collaboration aimed at achieving a firm’s strategic objectives. Although the number of alliances has increased rapidly over the past ten years, the success rates of alliances have remained low. Failure rates of 50–60% are not uncommon. Complex product and systems (CoPS) are often produced in multi-firm alliances. Complex alliances are more likely to fail, so this study, based on literature review, aims to identify critical success factors (CSF) of CoPS technological alliances. After identifying critical success factors of alliances in general, we examine CoPS characteristics effect on those factors. Indentified factors are: Trust, Top management support, Communication, Complementary resources, Alliance management capability, precise definition of rights and duties, learning climate, and Partnering experience.

 

بررسي تاثير استراتژي تكنولوژي شركت هاي مادر بر استراتژي كلان آنها

ملكي فر

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

فاكتورهاي كليدي موفقيت در بخش بالا دستي صنعت نفت و گاز

كتب زاده

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

تدوين مدل شايستگي كارشناسان پشتيباني نرم افزار با استفاده از كارت امتيازي متوازن در گروه شركت هاي همكاران سيستم

نسرين باقري

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

شناسايي موانع اجراي موفق استراتژي

سعيد شكري

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

ارزيابي ظرفيت نوآوري شركت هاي تكنولوژي محور ايران

سيد بابك قريشي

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

بررسي رويكردهاي مختلف در تدوين استراتژي توسعه محصول جديد

مصطفي بهشتي سرشت

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

ارائه مدلي براي شناسايي استراتژي هاي منابع انساني مرتبط با اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي فني و مهندسي به منظور ارتقاي عملكرد پژوهشي آنها و بررسي امكان پذيري استفاده از آن مدل در دانشگاه صنعتي شريف

الهام هدایتی

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

انتخاب روش مناسب اكتساب تکنولوژي

جواد نوری

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

در تدوين استراتژي توسعه تکنولوژي فرابنگاهي HON بکارگيري مدل مفهومي

ناصر باقري مقدم

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

طراحي مبنايي براي چارچوب و متدولوژي دگرگوني سازمانهاي کوچک و متوسط با تاکيد بر تکنولوژي

مجتبي لشکر بلوکي

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

ديناميک هاي سيستم و ماتريس بازار _ محصول در خدمت برنامه ريزي استراتژيک شرکت راه آهن

سید پرويز قبلعلي وند

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

ارائه چهارچوب براي شناسايي توانمندي هاي پويا در فرآيند توليد محصول جديد

حانيه محمدي - Msc

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

شناسايي عوامل محيطي و تکنولوژيک موثر بر الگوهاي مديريت شبکه هاي علم و فناوري و مکانيزم اثرگذاري آنها بر اين الگوها در شبکه هاي موفق

هادي نيل فروشان - دکترا

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract

بررسي ارتباط تنوع در کسب و کار و استراتژي تکنولوژي سطح گروه-مطالعه موردي گروه صنعتي ايران خودرو

جواد نوري - دکترا

Notice: Undefined index: fac_pub_cit in /home/others/gsme2/public_html/profs/wp-content/themes/faculty/page-publications.php on line 349

Abstract