Username

 Password

  ورود کاربران

     

 

درخواست افزایش سهمیه دیسک
به مشخصات نادرست پاسخ داده نخواهد شد

شماره دانشجویی :


کد ملی :


آدرس پست الکترونیکی :این عدد  را وارد نمایید 37  

 
.
 

دانشکده مدیریت و اقتصاد  دانشگاه صنعتی شریف
Sharif University of Technology
Graduate School of  Management and Economics