دفاع از رساله دكتري: نقش هاي رهبري رییس هیات مدیرة شرکت هاي تابعۀ یک گروه شرکت در اثربخشی کارکردهاي کنترل و خدمت

جلسه دفاع از رساله دکتري
عنوان : نقش هاي رهبري رییس هیات مدیرة شرکت هاي تابعۀ یک گروه شرکت در اثربخشی کارکردهاي کنترل و خدمت
ارائه دهنده: مهدي کاظمی
استاد راهنما:. دکتر علوي
ناظر تحصیلات تکمیلی : دکتر سوزن چی
استاد مشاور : دکتر آراستی
استاد ممتحن داخلی : دکتر بانکی
استاد ممتحن داخلی : دکتر مشایخی
استاد ممتحن خارجی:. دکتر آغاز
استاد ممتحن خارجی:. دکترقلی پور
مکان: اتاق سمینار طبقه سوم دانشكده زمان: 1396/11/07 ساعت 9 صبح

 

چكيده:

هیات مدیره از ارکان مهم موفقیت یک شرکت محسوب می شوند. بیش از یک دهه است که پژوهشگران حوزه اثربخشی هیات مدیره به اهمیت پرداختن به موضوعات رفتاري و اهمیت آن در عملکرد هیات مدیره اشاره می کنند. پژوهش حاضر در همین راستا و با هدف پرداختن به رفتارهاي رییس هیات مدیره که هیات مدیره اثربخش و کمتر اثربخش را از هم تفکیک می کند شکل گرفته است. البته زمینه این پژوهش به یکی از حوزه هاي کمترپرداخته شده اثربخشی هیات مدیره، یعنی شرکت هاي تابعه یک گروه شرکت محدود شده است. در این پژوهش، از روش تحقیق کیفی با هدف شناسایی رفتارهاي رهبري رییس هیات مدیره یک گروه شرکت استفاده شده است. به منظور انتخاب موردهاي تحقیق، ابتدا یک گروه شرکت داراي هیات مدیره هاي فعال در شرکت هاي تابعه انتخاب شد و سپس سنجه اي براي تفکیک هیات مدیره هاي اثربخش از کمتر اثربخش با مرور پژوهش هاي پیشین توسعه داده شد. سه ساز و کار اصلی در هیات مدیره هاي اثربخش شناسایی شدند که شامل 1) مدیریت تعارض اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل، 2) توانمندسازي و ارتقاي انگیزه درونی اعضاي، و 3) تصمیم گیري اثربخش، هستند. در گروه شرکت به واسطه متغیرهاي زمینه اي نظیر انتظار کمک رسانی مدیرعامل از هیات مدیره، قابل مقایسه بودن جایگاه هاي سازمانی درون گروهی، نبود تقارن اطلاعاتی بین اعضاي عضو از بخش هاي مختلف گروه، دوگانگی حاکمیت واحدهاي ستادي و هیات مدیره شرکت هاي تابعه و … تعارض بین اعضا و مدیرعامل ایجاد می شود و همچنین انگیزه درونی اعضا به واسطه کاهش ادراك اختیار و ادراك اثرگذاري و ادراك شایستگی کاهش می یابد. در این میان رفتارهاي رهبري رییس هیات مدیره شامل میانجی گري از طریق اصلاح ذهنیت، ممانعت از بروز رفتارهاي تنش زا، آموزش شیوه درست تعامل، حفظ جایگاه هیات مدیره و مدیرعامل، اطلاع رسانی به اعضا، مدیریت جلسات، بحث روي صورت مساله، تسهیل بحث ها و تشویق بیان نظرات مختلف، می تواند این فرآیندها را تسهیل کند.

این نوشته در اخبار گروه مدیریت, اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.