انتصاب آقاي دكتر مسعود طالبيان به سمت مدير گروه مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد شريف

انتصاب آقاي دكتر مسعود طالبيان به سمت مدير گروه مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد شريف از سوي رياست محترم دانشگاه صنعتي شريف. ادامه مطلب


سمينار علمي: Gamification of Digital Marketing

بازی کاری (Gamification) استفاده از اندیشه بازی ساز(Game Design Thinking) و استفاده از مکانیزم ها، روش ها و عناصر بازی های… ادامه مطلب


دروس ارائه شده نیم‌سال دوم 97-96 دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف

دروس ارائه شده نیم‌سال دوم 97-96 گروه مدیریت ادامه مطلب